Marc design & realisation helpt ondernemers hun ideeën verder uit te werken tot een vermarktbaar product of experience. Ik bied een brede expertise, creativiteit en inzet om samen met u het maximale uit uw productidee te halen.

Ontwerpproces in 4 fasen

Het ontwerpproject van eerste idee tot productierijp product verdeel ik meestal in 4 fases. Aan het eind van iedere fase is een beslismoment om consensus te behalen over de resultaten en de nieuwe doelen voor de volgende fase. De gefaseerde aanpak geeft ook helderheid in het proces en dat werkt goed voor de communicatie binnen het team.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

1

Idee fase

Project definitie, oriëntatie en ideeën genereren

2

Concept fase

Synthese kansrijke ideeën in realistische concepten

3

Materialisatie fase

Concept doorontwikkelen tot ontwerp en model

4

Detailleringsfase

Optimaliseren ontwerp en realisatie

1

Idee fase

Project definitie, oriëntatie en ideeën genereren

Fase 1 Oriëntatie-, idee fase

In de oriëntatiefase definiëren we wat er precies verwacht wordt van het project, wat de doelen zijn met het ontwerp, en stellen we een lijst van eisen en wensen op. Meestal heeft de opdrachtgever al een duidelijk beeld van het beoogde product, de markt en concurrerende producten. We gaan dan onderzoeken met welke factoren we rekeningen moeten gaan houden en op welke gebieden we meer informatie moeten gaan inwinnen. De opdrachtgever heeft door zijn ervaring in het marktsegment vaak al veel kennis van het product en de markt, maar voor innovatie is het goed om hier afstand van te nemen en de zaken geheel fris (vanuit een ander perspectief) te bekijken. Dat laatste is wat ik in ieder geval wel ga proberen. Vaak werkt dit vernieuwend kijken naar een probleem of uitdaging erg goed d.m.v. een brainstormsessie waarbij we vragen aan elkaar stellen bij het opschrijven van de eisen en wensen voor het nieuwe product. Wanneer de ontwerpopdracht duidelijk is, we enthousiast zijn over het nieuwe doel, en al een aantal mogelijkheden geschetst hebben, ga ik met de opdracht aan de gang. Ik ga een groot aantal schets ideeën maken, eventueel aangevuld met nuttige informatie waarnaar ik gezocht heb. Als ik denk dat het pakket ideeschetsen compleet is, overleg ik het met de opdrachtgever. Het doel van het overleg is om een selectie te maken uit de ideeën en 2 of 3 meest interessante richtingen te bepalen om uit te gaan werken in een concept.

2

Concept fase

Synthese kansrijke ideeën in realistische concepten

Fase 2 Concept fase

In de conceptfase worden de ideeën uitgewerkt in een concept. Omdat nu nog niet helemaal duidelijk kan worden vastgesteld of het concept een succes wordt, kiezen we ervoor om 2 of 3 concepten te gaan creëren zodat we alternatieven hebben. Bovendien vergroot het hebben van meerdere concepten het inzicht in de concepten omdat je bezig bent met de ontwikkeling van specifieke eigenschappen per concept.
In de conceptfase moet al redelijk gedetailleerd worden gekeken naar functionaliteit, vorm en fabriceerbaarheid. De 2 of 3 concepten zijn in principe allemaal even haalbaar, maar verschillen van elkaar in uiterlijke of functionele kenmerken. Met testmodellen (functioneel- of vormmodellen) kunnen bepaalde eigenschappen onderzocht worden in deze fase. Uiteindelijk hebben we 2 of 3 concepten die we op hun kenmerken en prestaties gaan waarderen en vergelijken, om zodoende tot een besluit te komen voor het beste concept waar iedereen voor wil gaan.

3

Model fase

Concept door ontwikkelen tot ontwerp en model

Fase 3 Materialisatie fase

In de modelfase gaan we het concept door ontwikkelen tot een definitief ontwerp. Er zijn nog steeds meerdere mogelijkheden om functies, vormgeving en fabricagewijze in te vullen en hier moeten in deze fase definitieve keuzes in gemaakt worden. Het resultaat van overleg met derden (fabrikanten) moet worden verwerkt in het ontwerp. Het 3D CAD model wordt gedetailleerd uitgewerkt waarin de meeste details zijn vastgelegd. Als het definitief ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever kunnen we een prototype of model vervaardigen. Hiermee kunnen we testen of het ontwerp werkt zoals beoogd. Na dit eerste prototype te testen kunnen we een lijst van verbeterpunten opstellen om het prototype door te ontwikkelen tot een productiemodel (000-serie).

4

Detailleringsfase

Optimaliseren ontwerp en realisatie

Fase 4 Detailleringsfase

In de detailleringsfase gaan we het 3D CAD model optimaliseren zodat alle aandachtspunten van het prototype bekeken worden en hier een oplossing voor komt. De opdrachtgever heeft met het prototype de markt al kunnen testen en heeft hier ook interessante informatie uit kunnen halen. In overleg met de fabrikant kunnen we kijken welke onderdelen aangepast kunnen worden om het product efficiënter, goedkoper en slimmer te maken. Als alle details nauwkeurig zijn verbeterd kan worden overgegaan tot het opzetten van de productie (000-serie).

Neem direct contact op