Marc design & realisation helpt ondernemers hun ideeën verder uit te werken tot een vermarktbaar product of experience. Ik bied een brede expertise, creativiteit en inzet om samen met u het maximale uit uw productidee te halen.

Ontwerpproces in 4 fasen

Het ontwerpproces toont een structuur, waarin van globale oplossingen via een aantal tussenstappen naar een levensvatbaar ontwerp wordt toegewerkt; van probleem tot idee, van idee tot concept, van concept tot ontwerp, en van ontwerp tot marktrijp product. MARC betrekt de opdrachtgever bij elke stap in het ontwikkelingsproces.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

1

Idee fase

Project definitie, oriëntatie en ideeën genereren

2

Concept fase

Kansrijke ideeën samenbrengen in realistische concepten

3

Model fase

Concept doorontwikkelen tot definitief ontwerp en model

4

Detailleringfase

Optimaliseren ontwerp en realisatie

1

Idee fase

Project definitie, oriëntatie en ideeën genereren

Fase 1 Idee fase

Als eerst definiëren we uw verwachtingen van het ontwerpproject. We bespreken uw wensen, visie en oorspronkelijke ideeën. We stellen het ontwerpdoel vast en ik ga de benodigde informatie verzamelen over de markt, de gebruiker, concurrenten, technologie, patenten, enz. Misschien hebt u al een duidelijk beeld van het nieuw te ontwikkelen product en de marktbehoefte, maar toch is het zinvol om de zaken eerst geheel fris (vanuit een ander perspectief) te bekijken. Tijdens een brainstormsessie gaan we de eisen en wensen formuleren door vragen aan elkaar te stellen m.b.t. waar het nieuwe product aan moet voldoen (eis) en wat er allemaal wenselijk is voor het nieuwe product. Dit resulteert in een programma van eisen en wensen (PVE/W). We zetten de hoofd- en deelfuncties in kaart en ik ga een groot aantal schets ideeën maken als mogelijke oplossingen voor hoofd en deelfuncties, eventueel aangevuld met nuttige informatie waar ik naar gezocht heb. Als ik denk dat het pakket ideeschetsen compleet is, overleg ik het met u. Het zien van deze ideeën kan weer inspiratie zijn voor nieuwe andere ideeën. We herhalen de ideeontwikkeling totdat we tevreden zijn met de kwantiteit en kwaliteit van de oplossingen. Na evaluatie maken we een selectie van de meest kansrijke ideeën om deze verder uit te werken in een concept.

2

Concept fase

Kansrijke ideeën samenbrengen in realistische concepten

Fase 2 Concept fase

In de conceptfase worden de schets oplossingen verdeeld in realiseerbare modulen en gecombineerd in 2 a 3 concepten. Dit is een creatief proces waarbij ervaring, kennis en intuïtief denken een grote rol spelen. De concepten worden tot op gelijk niveau en zodanig uitgewerkt dat ze op inhoudelijke kwaliteit te beoordelen zijn, waaronder algemene opbouw, basis vormgeving, materialen, fabricagewijzen, verbindingstechnieken en studie mock-ups. Ik maak de concepten visueel zo realistisch mogelijk d.m.v. 3D renderings. Ook maak ik per concept een globale kostprijsberekening om in te kunnen schatten of een concept niet veel te duur wordt. Samen met u bekijken we de concepten kritisch en testen ze aan de hand van het programma van eisen en wensen. In een keuze matrix kunnen we de concepten een waardering geven op o.a. het gebied van design, techniek en kosten. Eventueel worden de concepten nog verder uitgewerkt of aangepast n.a.v. de beoordeling. Tot slot wordt in overleg met u een keuze gemaakt voor het winnend concept om verder uit te werken naar een Voorontwerp.

3

Model fase

Concept door ontwikkelen tot ontwerp en model

Fase 3 Model fase

In deze fase wordt het gekozen concept verder uitgewerkt tot een voorontwerp en uiteindelijk een definitief ontwerp. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan vormgeving, montagewijze, afwerking, berekeningen t.a.v. sterkte en stijfheid, kostprijs bepaling, en technische uitvoerbaarheid. Ook wordt overleg gepleegd met leveranciers en producenten. Van onderdelen worden (3D print) testmodellen gemaakt. In 3D CAD worden één of meerdere voorontwerp(en) uitgewerkt. Deze worden in overleg met u geëvalueerd om vervolgens een keuze te maken om door te ontwikkelen tot een werkend model. Met dit model kunt u gebruikstests doen bij de doelgroep in uw markt. Na testen van dit model ga ik optimalisaties doorvoeren m.b.t. geometrie, materiaal, fabricage en productie. Het resultaat is een definitief ontwerp in 3D CAD.

4

Detailleringfase

Optimaliseren ontwerp en realisatie

Fase 4 Detailleringfase

Op basis van het definitief ontwerp gaan we een (pre-production) prototype vervaardigen waarbij de onderdelen zo gemaakt worden zoals in de uiteindelijke productie beoogd is. Na tests en evaluatie van het prototype worden alle verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp. In overleg met de fabrikant kijken we naar welke onderdelen we kunnen optimaliseren door ze nog slimmer en goedkoper te maken. Definitieve keuzes moeten gemaakt worden op het gebied van productiemiddelen, materialen en vormdetails. Gedetailleerde tekeningen en specificaties worden vastgelegd van alle onderdelen. Daarna wordt eerste 0-serie geproduceerd. Documenten worden opgesteld m.b.t. tooling en productie. Parallel worden projecten opgestart voor het opstellen van productiedocumenten, manuals, en verschillende marketing activiteiten t.a.v. de succesvolle marktintroductie van het product.

Contactverzoek